Logo rij-instructie.nl

'Rijinstructeur heeft rol bij informatie over (on)mogelijkheden ADAS'

  actueel

De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt dat fabrikanten en verkopers van auto's en ook rijscholen mensen veel beter moet informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Alleen, rijschoolhouders moeten dan wel beschikken over voldoende kennis en die is niet altijd aanwezig.

Dit is één van de conclusies die de Onderzoeksraad voor Veiligheid trekt in de studie 'Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer.' Deze is een diepgaande studie naar de voor- en nadelen van rijhulpmiddelen nu en in de toekomst.
Het Nederlandse en Europese beleid is gericht op, zo stelt de Onderzoeksraad, het stimuleren en verplicht stellen van ADAS. De ambitie om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen ligt hieraan ten grondslag. Maar de ambitie uitspreken is één, ernaar handelen is een ander verhaal en gebeurt nu niet. "Er is geen uitgewerkte visie op het gewenste veiligheidsniveau in relatie tot de gewenste mate en richting van innovatie. Er vinden geen systematische risicoanalyses plaats en er is niet uitgewerkt hoe de risico's gemitigeerd kunnen worden of wat er nodig is om tot mitigerende maatregelen te komen. Verder is het beleid te weinig gericht op de huidige generatie systemen en gaat de overheidsaandacht vooral uit naar de verre toekomst waarin voertuigen wellicht volledig autonoom kunnen opereren. De huidige maatregelen van het ministerie van IenW om de kennisachterstand bij bestuurders in te halen zijn een stap in de goede richting maar wel vrijblijvend", aldus legt de Onderzoeksraad een aantal hiaten bloot.

Op basis van de conclusies heeft de Raad een aantal tips:

Aan de autofabrikanten en de koepelorganisaties OICA en ACEA:
1. Toon aan dat de ontwikkeling en introductie van ADAS plaatsvindt volgens de principes van maatschappelijk verantwoord innoveren.

Aan de BOVAG en RAI Vereniging:
2. Zorg ervoor dat BOVAG-leden klanten uitgebreid instrueren over de mogelijkheden en beperkingen van hun auto met ADAS. En zorg dat BOVAG-leden daartoe in staat worden gesteld.

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat:
3. Neem initiatief om binnen de UNECE human factors en maatschappelijk verantwoord innoveren op de agenda te krijgen.
4. Steun de initiatieven van Euro NCAP om human factors en consumenteninformatie over ADAS onderdeel te laten zijn van de veiligheidsbeoordeling van auto's (Euro NCAP sterren).
5. Verbeter de mogelijkheden om te leren van verkeersongevallen in het algemeen en de rol van ADAS in het bijzonder en tref maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid op basis van de onderzoeksresultaten.
6. Kaart bij de Europese Commissie aan dat de voertuigregelgeving aan moet sluiten bij de huidige generatie ADAS (SAE level 2 en lager). Daarbij moet de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat nieuwe ADAS de veiligheid verbeteren bij de fabrikanten komen te liggen. Verder moet aandacht besteed worden aan eisen op het gebied van human factors, opleiding van gebruikers, toegankelijkheid van data uit ADAS na ongevallen en ongevalsonderzoek door fabrikanten.
 

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten