Logo rij-instructie.nl
Foto:

Beginnersrijbewijs is een fiasco

  actueel

Wat velen al jarenlang dachten, blijkt een feit: Het beginnersrijbewijs dat in 2002 is ingevoerd, is een fiasco. De kans dat je als jonge rijbewijsbezitter wordt aangehouden bij een verkeersdelict is miniem en ook blijkt dat het fenomeen nauwelijks bekend is onder de doelgroep.

De beginnersregeling is onderdeel van de vorderingsprocedure van de artikelen 130 e.v. van de Wegenverkeerswet 1994 en is uitgewerkt in de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011. De beginnersregeling heeft betrekking op beginnende bestuurders. Iedereen die als 16- of 17-jarige een rijbewijs haalt, wordt de eerste zeven jaar aangemerkt als beginnende bestuurder. Vanaf 18 jaar geldt een periode van vijf jaar. Met de invoering van begeleid rijden is de beginnerstermijn aangepast. Voor jongeren die in het kader van begeleid rijden op hun zeventiende het rijbewijs B halen, geldt eveneens een beginnerstermijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum afgifte van dat rijbewijs ongeacht of de bestuurder op dat tijdstip van afgifte al in het bezit was van een rijbewijs voor de categorie AM of T.
De beginnersregeling heeft de vorm van een puntenrijbewijs. Als een beginnende bestuurder wordt staande gehouden door de politie en zijn of hij wordt veroordeeld, dan wordt een punt toegekend. Heeft en beginner twee punten, dan wordt dit gemeld aan het CBR  en die legt de verplichting op om mee te werken aan een onderzoek naar de rijvaardigheid. Hangende dit onderzoek wordt het rijbewijs van de beginnende bestuurder geschorst. Een negatief resultaat van het onderzoek naar de rijvaardigheid leidt tot ongeldigverklaring van zijn rijbewijs.

Lekkage
Bij de uitvoering zijn verschillende ketenpartners betrokken (politie, OM en CBR) met ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid. En daar gaat het fout. Er moet veel te veel handwerk worden verricht, daarbij worden fouten gemaakt (dat wordt lekkage genoemd) en mede daardoor werkt iedereen langs elkaar heen. Het aantal bestuurders waarvan het rijbewijs ongeldig wordt verklaard, is zeer beperkt en de knelpunten in de uitvoering en de interventie zelf zijn daar mede debet aan.

Niet op de hoogte
Meer dan de helft van de bestuurders zonder en met punten is ook niet goed op de hoogte van de beginnersregeling. De beginnersregeling wordt verward met de recidiveregeling of bestuurders denken dat rijden onder invloed van alcohol of drugs eveneens onder de beginnersregeling valt. Ook zijn bestuurders niet goed op de hoogte van de consequenties van het toekennen van punten. Bestuurders met punten worden hierover in een brief geïnformeerd, maar deze informatie beklijft kennelijk niet bij iedereen.

Meer berichten