Logo rij-instructie.nl
Foto: VVN

Op ongeveer 100.000 alcoholovertreders heeft geen enkele maatregel vat

  actueel

Een limietverlaging naar een nul-promillage heeft waarschijnlijk geen positief effect hebben op de verkeersveiligheid. Eerder integendeel. Een belangrijke reden is dat in die situaties te veel handhavingscapaciteit opgaat aan de afhandeling van minder ernstige alcoholovertredingen ten koste van de ernstige alcoholovertredingen. Ook een verlaging van de algemene limiet van 0,5‰ naar 0,2‰ zal eerder een ongunstig dan een gunstig effect op de verkeersveiligheid hebben. Ook is er geen bewijs dat zwaardere straffen voor alcoholovertreders effect hebben op het terugdringen van overtredingen.

Dit staat in de factsheet 'Rijden onder invloed van alcohol' die de SWOV heeft uitgebracht. Het alcoholgebruik bij automobilisten is gedaald van 4,2 procent in 2002 naar 1,4 procent in 2017. In 2015 vielen naar schatting 12 tot 15 procent van de verkeersdoden in Nederland als gevolg van alcohol in het verkeer. Dit komt neer op een aantal van 75 tot 140 verkeersdoden. Ongeveer twee derde van alle ernstige alcoholongevallen wordt veroorzaakt door de relatief kleine groep zware alcoholovertreders.

Nauwelijks effect
Het meest schrijnend is dat traditionele maatregelen zoals het invorderen van het rijbewijs en het opleggen van boetes nauwelijks effect hebben op zware alcoholovertreders. Er zijn naar schatting in Nederland tussen 90.000 tot 125.000 automobilisten die gekenmerkt kunnen worden als zware alcoholovertreders: overtreders die ten minste een keer zijn gepakt met een BAG > 1,3‰.Voor deze groep zullen nieuwe preventieve maatregelen ontwikkeld moeten worden, gericht op een bredere aanpak van het probleem dat ten grondslag ligt aan de alcohol overtreding.

Ongevalsrisico
Het ongevalsrisico van een automobilist is bij een bloedalcoholgehalte (BAG) van 0,5‰ ongeveer 1,4 keer hoger dan bij nuchter rijden. Bij 1,0‰ is het risico bijna 4 keer zo hoog, en bij 1,5‰ meer dan 20 keer. Ook bij fietsers stijgt het ongevalsrisico bij een hoger BAG. Verslechtering in rijgedrag is sterker merkbaar bij jongere bestuurders.

Bob-campagne
De Bob-campagne lijkt te hebben bijgedragen aan vermindering van het alcoholgebruik, maar de effecten van deze campagne kunnen niet los worden gezien van het geïntensiveerde politietoezicht op rijden onder invloed. Educatieve maatregelen om herhaling te voorkomen hebben geen aantoonbaar effect.

Meer berichten