Logo rij-instructie.nl

Steeds meer mensen vullen gezondheidsverklaring in

  actueel

Het CBR prognosticeert dat dit jaar 651.000 gezondheidsverklaringen worden ingevuld. Dit is een stijging van 8,4 procent ten opzichte van 2017. Deze groei zet de komende jaren door. Bovendien groeit het aandeel gezondheidsverklaringen waarbij een nadere inhoudelijke beoordeling door een arts/specialist nodig is. Dit geeft grote druk bij het CBR. Er zijn maatregelen getroffen en er volgen er meer.

De groei van het aantal inhoudelijke beoordelingen heeft diverse oorzaken. Er is een groeiend aantal 75+'ers. Bij deze groep is er relatief vaker een verwijzing nodig. Ten tweede kan sinds november 2017 de gezondheidsverklaring niet langer door een rijschool worden ingevuld. Het CBR ziet hierdoor een toename van het aantal gevallen dat nader door een arts moet worden beoordeeld.

Getroffen maatregelen
Om aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen, is sinds 2016 de bezetting aan artsen en assistenten met 31 procent uitgebreid. Maar dit is niet genoeg. Daarom worden nog meer artsen en assistenten geworven. Verder is het huidige werkproces aangepast waardoor het aantal handelingen per dossier is verminderd.

Rijtesten
Ook het aantal rijtesten kent vanaf begin 2018 een stijgende lijn. Momenteel gaat het om een voorraad van meer dan zesduizend rijtesten.
De mogelijkheden om maatregelen te treffen om de werkvoorraad in hoog tempo terug te dringen zijn beperkt. Enerzijds doordat de Regeling Eisen Geschiktheid in veel ziektebeelden een rijtest verplicht; anderzijds omdat het werven en opleiden van nieuwe deskundigen een periode van minimaal een half jaar in beslag neemt.
Toch wordt er aan gewerkt. De eerste getroffen maatregel betreft de mogelijkheid om voor schrijnende gevallen en klanten met economische urgentie versneld een rijtest aan te bieden door deze toe te voegen aan het reguliere rijtestschema aan het eind van de dag. Verder wordt kritischer bekeken of nut en noodzaak van een rijtest voldoende is aangetoond en gemotiveerd. Het CBR werkt aan meer maatregelen.

Meer berichten